วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งเป็นทักษะวิชาชีพ จำนวน ๒๑ ทักษะ ทักษะวิชาพื้นฐาน จำนวน ๑๕ ทักษะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last