วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑.ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

- กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาในพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒.ร่วมกับวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)

- กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชิงเทรา

๓.ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

- กิจกรรมสาธิตอาหารไทยหายาก ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชการที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา