วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และ ผศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last