วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มงคลกร ศรีวิชัย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last