วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานมุทิตาจิต “เรือจ้างวางพาย สายอาชีพ ปี ๒๕๖๑”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานมุทิตาจิต “เรือจ้างวางพาย สายอาชีพ ปี ๒๕๖๑” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ๔ ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการราชการ ดังนี้ ๑. ครูกรีฑาพล พุกภิญโญ ๒. ครูสมศรี เตชะมา ๓. ครูจันทนี จันทรศร ๔. ครูอัจฉรา มานะอริยกุล

Next Last