วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี