วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รองผู้อำนวยการที่มาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รองผู้อำนวยการที่มาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา