วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฐานสมรรถนะการเรียนการสอน STEM และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฐานสมรรถนะการเรียน การสอน STEM และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last