วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและข้อกำหนดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและข้อกำหนดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา