วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมโครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 กับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยได้รับเกียรติจากนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และนางจิตรฤดี ฉิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last