วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last