วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมการสัมมนา เรื่องการสื่อสารทางการตลาดในยุค Thailand 4.0 ตามโครงการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนา เรื่องการสื่อสารทางการตลาดในยุค Thailand 4.0 ตามโครงการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ประจำแผนกวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา