จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ (Chinese New Year and Valentine Day) ประจำปี ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นายชำนาญ แสงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ (Chinese New Year and Valentine Day) ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการเรียน การสอน ทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในรายวิชาต่างๆที่เรียน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา