วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last