วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัด อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แนวคิด 3R และการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายชินกร ชาตาดี นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางพิจิตรา เงินแพทย์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ จากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฯ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last