วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบทวิศึกษา)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบทวิศึกษา) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงเรียนราชสาส์นวิทยา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา และโรงเรียนหมอนทองวิทยา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา