วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา