วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last