วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ปวช. ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับชั้น ปวส. ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักวิปัสสนาสอนทวี อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last