วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีและชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ ฝึกอาชีพ ๓ ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last