วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับ ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอ) พร้อมคณะ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับ ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอ) และผู้บริหารวิทยาลัยหมิงฉวน พร้อมคณะ ที่เข้ามาประสานความร่วมมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา