วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีพระธรรมปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานอุปถัมภ์ ฝ่ายฆราวาส ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last