วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความสะอาด มีนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้กระบวนการ ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last