วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำป

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัลที่ได้รับดังนี้ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. - ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน - ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. - ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด - ทักษะการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" ระดับ ปวช. - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทหอยทอดจานร้อน (Street Food) ระดับ ปวช. - ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากลประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจานหลัก ประกอบลีลา (Food Healthy Challenge) ระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. - ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ - ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก - ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "INFOGRAPHIC อาชีวะ ๔.๐" ระดับ ปวช. - ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "อาชีพที่ก้าวไกลยุค THAILAND 4.0"ระดับ ปวส. สาขาวิจิตรศิลป์ - ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. - ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช. สาขาวิชาออกแบบ - ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง "ร้านเครื่องดื่ม Drinks & Beverages" ระดับ ปวช. - ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม - ทักษะการผสมเครื่องดื่ม - ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช.หรือ ระดับ ปวส. - ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส. - ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน - การประกวดมารยาทไทย - การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน - การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) - การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย - การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM