วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดังนี้ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. - ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน - ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. - ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด - ทักษะการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" ระดับ ปวช. - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. - ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และอุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับ ปวส.