วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙"

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙" จากกระทรวงศึกษาธิการ