วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้แก่ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ปวช. รางวัลที่ ๑ อ่างล้างมือจากกระดาษผสมปูน แผนกวิชาออกแบบ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิพนธ์ ชิงชัย และ อ.จารุวรรณ กัณหะสุต รางวัลที่ ๒ นาฬิกาซีดี แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พรนภัส เทพพิพัฒน์ รางวัลที่ ๓ สวนแนวตั้งจากไวนิล แผนกวิชาออกแบบ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิพนธ์ ชิงชัย และ อ.จารุวรรณ กัณหะสุต สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ปวส. รางวัลที่ ๑ เก้าอี้กระดาษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จุฬาวรรณ ดีเลิศ รางวัลที่ ๒ บอร์ดจากกระดาษเหลือใช้ แผนกวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จารุวรรณ เทวกุล ณ อยุธยา รางวัลที่ ๓ ถังขยะจากฟิวเจอร์บอร์ดและขวดน้ำ แผนกวิชาการเลขานุการ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นันทา เกียรติกำจร ประเภทที่ ๒ เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ปวช. รางวัลที่ ๑ เสื้อเรียงร้อยด้วยดอก แผนกวิชาแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รัตนา บำรุงวงศ์ และ อ.จันทนี จันทรศร รางวัลที่ ๒ เก๋ไก๋รีไซเคิล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อัญชลี พรหมบงค์ รางวัลที่ ๓ ชุดรีไซเคิลจากซองกาแฟ แผนกวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จารุวรรณ เทวกุล ณ อยุธยา และ อ.ศิริพรรณ์ อังอนันต์ เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ปวส. รางวัลที่ ๑ ชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิรันดร จันทร์รัศมี และ อ.นุษบา ไอศะนาวิน รางวัลที่ ๒ ชุดแต่งงานรีไซเคิลทำจากถุงพลาสติก แผนกวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จารุวรรณ เทวกุล ณ อยุธยา **รางวัลที่ ๑ ได้รับ ทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร **รางวัลที่ ๒ ได้รับ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร **รางวัลที่ ๓ ได้รับ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร **รางวัลชมเชย ได้รับ เกียรติบัตร

Next Last