วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานมุทิตาจิต “กราบเกษียณ สุขเกษม”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานมุทิตาจิต “กราบเกษียณ สุขเกษม” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ๒ ท่าน คือ ครูรัชนี ไชยประเสริฐ และ นางพิศมัย สอนง่าย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last