วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last