วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร สถานศึกษานำร่องโครงการพัฒนาการประเมินผล โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ของหน่วยศึกษานิเทศก์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นสถานศึกษานำร่องโครงการพัฒนาการประเมินผล โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานครฯ