วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ และนักเรียน จากสถานศึกษา SMK Nergari1 Kupank East Nusa Tenggara,Indonesia

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ และนักเรียน จากสถานศึกษา SMK Nergari1 Kupank East Nusa Tenggara,Indonesia เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา