วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับโล่รางวัล สถานศึกษาคุณธรรม

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้ารับโล่รางวัล สถานศึกษาคุณธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จากการให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี