วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา คณะกรรมการประเมิณ ๑. ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ๒. นางสาวอุรชา สารสรรค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นางสาวจันทร์เพ็ญ งามพรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

Next Last