วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐพงศ์ ชูทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อปฏิบัติตนอย่างไรให้มีความสุขในการทำงานในสถานประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last