วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย จากนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา