วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับใบประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์