วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระดับชั้น ปวช. ๑ จำนวน ๖๙๐ คน และระดับชั้น ปวส. ๑,๒ จำนวน ๕๒๖ คน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระดับชั้น ปวช. ๒ จำนวน ๕๕๑ คน และระดับชั้น ปวช. ๓ จำนวน ๔๗๒ คน

Next Last