วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การนิเทศตามโครงการเสริมสร้างสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษารับการนิเทศตามโครงการเสริมสร้างสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last