วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ ปวช.๑ วันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ระดับ ปวส.๑ วันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last