วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบ ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีการมอบโล่ เกียรติบัตรยกย่องชมเชย และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับดังนี้ ๑. รางวัลสถานประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น จำนวน ๘ แห่ง ๒. ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน ๑ ท่าน ๓. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนดีเด่น จำนวน ๗๑ คน ๔. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น จำนวน ๑๘ คน ๕. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๖. ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ ปวช. จำนวน ๓๗๒ คน ระดับ ปวส. จำนวน ๒๘๓ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๕ คน

Next Last