แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นโดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยและสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลที่ได้รับ ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ระดับ ปวช. รางวัลอันดับที่ ๕