Big Cleaning Day 2017

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความสะอาด โดยใช้กระบวนการ ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และปลูกต้นไม้ “ต้นกันเกรา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last