โครงการสัมมนาระหว่างภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการสัมมนาระหว่างภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคที่นักเรียน นักศึกษาพบหลังจากฝึกงานแล้วครึ่งภาคเรียน และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา