ต้อนรับคณะผู้บริหารทางการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารทางการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last