logo  logo
หัวข้อหลัก
หัวข้อย่อย

    logo  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
logo นโยบายการขับเคลื่อน
logo วิชาการ
logo อาคารสถานที่
logo งบประมาณ
logo ความสัมพันธ์กับชุมชน

    logo ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
logo การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
logo การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
logo สื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
logo ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
logo การวัดและประเมินผล

    logo  ด้านที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
logo การแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน
logo กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร
logo โครงงาน โครงการเสริมทักษะอาชีพ สิ่งประดิษฐ์
logo ชุมนุม ชมรม องค์การ
logo การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักคำสอนทางศาสนา

    logo  ด้านที่ 4 พัฒนาบุคลากร
logo สร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง
logo การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       logo การจัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   (ปี 2553)
logo การดำเนินและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
logo การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
logo การเผยแพร่แนวคิดและผลการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    logo  ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์และความสำเร็จ
logo สถานศึกษาพอเพียง
logo ผู้บริหารพอเพียง
logo ครูพอเพียง
logo บุคลากรพอเพียง
logo นักเรียนนักศึกษาพอเพียง