:: ลิงค์หน่วยงานในสังกัด ::
:: ลิงค์อื่น ๆ ::
<< งานวิจัย/ผลงาน >>
»»»  บทคัดย่องานวิจัยจาก...ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วอศ.ฉช. « « «
รวมประวัติ ผลงาน งานวิจัย
และข้อมูลการทำงาน ภายในฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ ที่นี่ « « «
 
»»»  แนะนำเอกสารประกอบการเรียน « « «
วิชาศิลปประดิษฐ์ รหัส 2400-2105 ของอาจารยณัฐสุดา พิพุฒิไกร
็ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานแกะสลัก ผัก ผลไม้ ซึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน
และสามารถใช้จัดตกแต่ง ในงานอาหารต่างๆ ได้
สามารถคลิ๊กดูเอกสารได้ ที่นี่ « « «
 
»»»  บทคัดย่องานวิจัยจาก...นายวรพจน์ วงษาราษฎร์
ครู วิทยาฐานะชำนาญการ แผนกวิชาการตลาด วอศ.ฉช.
 « « «
เรื่อง   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการประกันภัย รหัสวิชา 2201-2209 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษา หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ หลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการประกันภัย รหัสวิชา 2201-2209 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พณิชยกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ ที่นี่ « « «
 
»»»  แนะนำเว็บไซต์ประกอบการเรียนวิชา « « «
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัส 2201-2406 สอนโดยอาจารย์ชำนาญ
็ีแสงทอง  ซึ่งในเนื้อหานั้นจะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนำเสนองานของ
Microsoft Powerpoint 2003 ซึ่งท่านสามารถคลิ๊กเข้าไปใช้และ
เรียนบทเรียนหรือศึกษาหาความรู้ได้ ที่นี่
Click Download
« « «
 
»»»  เว็บไซต์ประกอบการเรียนวิชา  การบัญชีการเงิน  « « «
วิชาการบัญชีการเงิน  รหัส 3200-1006 สอนโดยอาจารย์มาลินี
วชิราภากร  ซึ่งในเนื้อหานั้นจะเกี่ยวกับการทำบัญชี  หลักการบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ ฯลฯ ซึ่งสามารถ
เรียนรู้บทเรียนหรือศึกษาหาความรู้ได้ ที่นี่ « « «
 
 
»»»  แนะนำเว็บไซต์ประกอบการเรียนวิชา « « «
ภาษาไทยเพื่่ออาชีพ 2
วิชาภาษาไทย 2 รหัส 2000-1102 สอนโดยอาจารยสมศรี  เตชะมา
็ีซึ่งในเนื้อหานั้นจะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการประกอบอาชีพ เช่น
การเขียนคำประพันธ์  การพูดต่อชุมชน ประโยคเจตนาของคำสื่อสาร
ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้ ที่นี่ « « «
 
»»»  เอกสารประกอบการเรียนการสอน « « «
จุดประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชา การออกแบบเสื้อผ้า
(Fashion design) รหัสวิชา 2401 – 1004  สอนโดยอาจารย์รัตนา
บำรุงวงศ์  ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เปิดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ ที่นี่ เปิดไฟล์1 เปิดไฟล์2 « « «
 
 
»»»  แนะนำผลงานวิจัย « « «
การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย (2000-1301)
เรื่อง ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 สาขางาน อาหารและโภชนาการ
โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จัดทำโดยอาจารย์ทัศนีย์ แก้วสมนึก
ซึ่งสามารถดูบทคัดย่อได้ ที่นี่ « « «
 
»»»  เอกสารประกอบการเรียนการสอน « « «
จุดประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคล
บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201 – 2111  สอนโดยอาจารย์ภรณ์ชนก
บูรณเลข ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณเงินได้สุทธิ  ซึ่งท่านสามารถ
เปิดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ ที่นี่ « « «
 
 
บทเรียนสำเร็จรูปวิชา การบัญชีต้นทุน 2 รหัส 3201-2004
เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบและแรงงาน
โดย อาจารย์อัจฉรา มานะอริยกุล
    เป็นบทเรียนที่นักเรียนใช้ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับการวิคราะห์
    ผลแตกต่างจากมาตรฐานของวัตถุดิบและแรงงาน
    เปิดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ ที่นี่ « « «
 
»»»  แนะนำเว็บไซต์ประกอบการเรียน วิชา « « « การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 2201 – 2316
เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เรื่องบุคลิกภาพ ความสำคัญของบุคลิกภาพ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ประเภทของบุคลิกภาพ
แบบของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ และบุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

สอนโดย อาจารย์สุวรรณา วรรณชัย สามารถหาความรู้จากบทเรียนได
ที่นี่ « « «

 
»»»  บทคัดย่องานวิจัยจาก...อ.อุบลวดี  โล่สุวรรณ์ « « «
ชื่อเรื่องวิจัย 
การพัฒนาสื่อประกอบการอ่านเสริมการเรียนรู้ วิชาบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201– 2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
   
สาขางานวิชาการบัญชี สามารถคลิ๊กดูบทคัดย่อได้ ที่นี่ « « «
 
 
»»»  บทคัดย่องานวิจัยจาก...อ.จิรดี  ประยูรศิริ« « «  
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยการจัด การเรียนการสอนโดย
เทคนิค 4 MAT 

สาขางานวิชา สามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)ที่นี่ « « «

 
»»»  เอกสารประกอบการเรียนการสอน « « «
  วิชา หลักการประกอบอาหาร  รหัส  2402-1003
  จัดทำโดย อาจารย์ดุษฎี  น้อยใจบุญ
    เนื้อหาประกอบด้วยหลักการประกอบอาหารประเภทต่างๆ
    เช่น ประเภทธัญญพืช ประเภทไขมัน เป็นต้น
    เปิดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ ที่นี่
« หนังสือขนมไทย
 
»»»  แนะนำเอกสารประกอบการเรียน ...อ.จันทนี  จันทรศร« « «  
เรื่อง   ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ    (หน่วยที่ 1)
    ทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ ผู้ออกแบบนำมาใช้สื่อความหมายในการแสดงออกทางศิลปะผสมผสานกับการใช้องค์ความรู้องค์ประกอบศิลปะเพื่อช่วยจัดการเลือกสิ่งต่างๆ ที่เรียกว่า “ทัศนธาตุ” มารวมกันให้เกิดเป็นภาพที่มีความหมาย ความพอดี ความเหมาะสมและสวยงาม ตามความต้องการ ทัศนธาตุดังกล่าวประกอบด้วย “จุด เส้น สี” (Point Line Color), “บริเวณว่าง ช่องว่าง ทิศทาง” (Space Direction), “รูปร่าง รูปทรง” (Form Shape) , “ลักษณะผิว” (Texture) และ “น้ำหนักสีอ่อนแก่” (Value)

                                                                    สามารถคลิ๊กดูข้อมูลได้ที่นี่ « « «

»»»  เอกสารประกอบการสอน « « «
  วิชา เทคนิคการเป็นเลขานุการ  รหัส  2201-2302
  จัดทำโดย อาจารยพัชราภรณ์  ยอดสุวรรณ
    เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนวิชา เทคนิคการเป็นเลขานุการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพณิชยกรรม และพัฒนาเนื้อหาโดยคำนึงถึงผู้สอนและผู้เรียนเป็นสำคัญ
    เปิดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ ที่นี่ « « «
 
»»» บทคัดย่องานวิจัย ...อ.อุษาพศินี  มุ่งจงรักษ์« « «  
เรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 4
เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2551
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขางานการบัญชี   

                                 เปิดเอกสารบทคัดย่องานวิจัยได้ที่นี่ « « «

»»»  บทคัดย่องานวิจัย ...อ.พรทิพา    มูลแก้ว « « «
  เรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยคู่มือการอ่านออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่ใช้ตัวสัญลักษณ์แทนเสียง (phonetic symbols)
    วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในชั้นเรียนนี้เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 โดยใช้คู่มือการอ่านออกเสียงคำภาษาอังกฤษด้วยสัญลักษณ์แทนเสียง (phonetic symbols) และมีรายละเอียดปลีกย่อยในการออกเสียงคภภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น
    เปิดเอกสารบทคัดย่องานวิจัยได้ ที่นี่ « « «
 
»»» บทคัดย่องานวิจัย ...อ.นันทา  เกียรติกำจร« « «  
เรื่อง   การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเรียนวิชา การจัดประชุม สัมมนา รหัสวิชา 2201-2312 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน การเลขานุการ ปีการศึกษา 2551
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การจัดประชุมสัมมนา รหัสวิชา 2201-2312 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดประชุมสัมมนา (2201-2312)    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน    

                                 เปิดเอกสารบทคัดย่องานวิจัยได้ที่นี่ « « «

»»»  บทคัดย่องานวิจัย ...อ.จำนงค์    อินทองคำ « « «
  เรื่อง    การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความรู้พื้นฐาน ทางเคมีวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา
    เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเคมี ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างและแบบจำลองอะตอม ธาตุ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป พลังงานไอออไนเซชั่น การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สสาร คุณสมบัติ การจัดจำแนก และพันธะเคมี ในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1401)
    เปิดเอกสารบทคัดย่องานวิจัยได้ ที่นี่ « « «
 
»»» ผลงานวิจัย ...อ.สุวรรณี  พุกภิญโญ« « «  
เรื่อง   ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาดอกไม้สด 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546)ของผู้เรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชา คหกรรมการผลิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
    การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องมีสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สำคัญและสามารถพัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาคหกรรม สาขางานคหกรรมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิ ชาดอกไม้สด 1 รหัสวิชา 2403 - 1001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม    

                                 เปิดเอกสารบทคัดย่องานวิจัยได้ที่นี่ « « «                       หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานดอกไม้สดคลิ๊กที่นี่ « « «
หน่วยที่ 3 การจัดพานพุ่มดอกไม้สดคลิ๊กที่นี่ « « «
หน่วยที่ 5 การจัดดอกไม้สดรูปทรงพื้นฐานคลิ๊กที่นี่ « « «
ลิ้งบทเรียนออนไลน์ (สมัครสมาชิกและเลือกวิชาดอกไม้สด)คลิ๊กที่นี่ « «

»»»  บทคัดย่องานวิจัย ...อ.ศศิมา    กานยะคามิน « « «
  เรื่อง    ความพึงพอใจในการเรียนเรื่องศิลปะในการใช้เสียง รายวิชาศิลปะการพูด ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 / 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิทยากรท้องถิ่น
    เปิดเอกสารบทคัดย่อ ที่นี่ « « «
  เรื่อง    ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 / 4 สาขางาน การบัญชี
    เปิดเอกสารบทคัดย่อ ที่นี่ « « «
  เรื่อง    ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอน รายวิชา ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
    เปิดเอกสารบทคัดย่อ ที่นี่ « « «
เรื่อง    ศึกษาสภาพการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน  รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
    เปิดเอกสารบทคัดย่อ ที่นี่ « « «
 
Untitled Document
:: หัวข้อน่าสนใจ ::
logo ตรวจสอบผลการเรียน

logo
logo
logoบทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕

logoข่าวประชาสัมพันธ์

   logo โครงการฟอนต์มาตรฐาน
ราชการไทย


   logo ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

   logo ดาวน์โหลดเอกสารวิธีการเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนฯ (v-cop)

logo เข้าใช้งาน E-mail วิทยาลัยฯ
สมัครสมาชิก E-mail วิทยาลัยฯนโยบายประกันคุณภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
มุ่งเน้นการประกันคุณภาพ
เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน
สร้างคนให้คุณภาพ
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้ก้าวไกล
ฉับไวด้วยเทคโนโลยี
ตามวิถีการปฏิรูปการศึกษา

งานประชาสัมพันธ์
โทร. 0-3851-1142
โทร. 0-3851-7078
โทรสาร.0-3851-3863

  ข่าวคณะพื้นฐาน
บทคัดย่อ

สถิติผู้ใช้งาน
ผู้เข้าชมเว็บ   logo

Web Counter
Website Stats