:: การอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประกันคุณภาพ ::


        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจัดให้มีการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552 และการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กระท่อมหินนภัครีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ขอบคุณข้อมูลภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

                18 มีนาคม 2553