วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
New
2015-06-22
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์
New
2015-06-15
 ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
New
2015-06-15
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
New
2015-06-15
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
New
2015-06-12
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2015-06-08
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด เขื่อนจุฬาภรณ์ 2015-05-11
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (รอบ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 2015-04-28
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2015-04-21
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2558 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ฯ 2015-04-17
13