วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
New
2016-03-07
 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
New
2016-02-12
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
New
2015-12-14
 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
New
2015-12-08
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ดูจากเสป็กเดิม)
New
2015-12-01
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 2015-11-17
 รายสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2015-11-10
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2015-10-13
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 2015-09-07
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2015-07-15
13