พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีการมอบโล่เกียรติบัตรยกย่องชมเชย และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับดังนี้ ๑. รางวัลสถานประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น จำนวน ๖ แห่ง ๒. ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน ๑ ท่าน ๓. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนดีเด่น จำนวน ๓๙ คน ๔. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น จำนวน ๑๗ คน ๕. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๖. ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ ปวส. จำนวน ๒๔๐ คน ระดับ ปวช. จำนวน ๔๕๑ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๙๑ คน

First Previous